FORCIT konsernissa vallitsee korkea turvallisuuden ja laadun vaatimustaso, joiden toteutumista ohjaa yrityksen politiikat.

Turvallisuuspolitiikan päämääränä on turvallinen yritys, jossa henkilöstöön, aineelliseen pääomaan, ympäristöön ja tietoon kohdistuvat riskit on minimoitu. Turvallisuus tunnistetaan yhtiössä toiminnan laatu- ja kilpailutekijäksi. Kaikkien työntekijöiden edellytetään sitoutuvan turvallisuuspolitiikkaan.

Noudatamme toiminnassamme seuraavia periaatteita:

  • Turvallisuuden johtaminen on jokapäiväinen ja luonnollinen osa yleisjohtamista.
  • Esimiehet vastaavat turvallisuuden tavoitetilan saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta strategian linjausten mukaisesti.
  • Turvallisuuden tavoitteet saavutetaan noudattamalla riskienhallinnan periaatteita, eli varmistamalla järjestelmällisesti toimintojen turvallinen toteutuminen kaikissa olosuhteissa.
  • Lait ja asetukset sekä omat ohjeemme luovat perustan ja myös vähimmäisvaatimukset turvallisuusjärjestelyillemme.
  • Kriittisiä menestystekijöitä ovat motivaatio, osaaminen, voimavarat ja johtaminen.